Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle naaicursussen en -workshops (hierna te noemen „cursussen“) die worden aangeboden door „Madame Dumont, Eurode Naai School“ (hierna te noemen „naaischool“).
De bepalingen van het algemene gedeelte zijn van toepassing op alle cursussen. In het geval van abonnementen en workshops/speciale cursussen kunnen zich bijzonderheden voordoen, waarvan de bepalingen in de respectieve aangewezen afdeling zijn opgenomen en naast de algemene bepalingen van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en de bijzondere bepalingen, hebben de bijzondere bepalingen voorrang in het geval van workshops/speciale cursussen.
De naaischool behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden in objectief gerechtvaardigde gevallen (wijzigingen in de wettelijke situatie, uitspraken van de hoogste rechterlijke instantie of marktomstandigheden) te wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken. De naaischool zal de klant schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen van de voorgenomen wijzigingen. De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. Doet hij dit niet, dan geldt zijn stilzwijgen als instemming.

Contractuele partner voor naaicursussen en workshops is:

Madame Dumont, Eurode Naaischool

Eigenaar en directeur:
Natascha Dumont

Eurode Park 1-71
6264 HL Kerkrade ; Nederland

Totstandkoming van de overeenkomst/Plaats van uitvoering


Een contract tussen de naaischool en de klant komt pas tot stand met een uitdrukkelijke boekingsbevestiging via PayPal of uw bank. Boekingsverzoeken zijn slechts een aanbod. U ontvangt mijn PayPal-adres en bankrekeninggegevens per e-mail nadat u alle nodige informatie hebt verstrekt.
Plaats van handeling is de zetel van de Madame Dumont naaischool, Eurode naaischool.
De instructie door een cursusleider en de terbeschikkingstelling van de zaal zijn in de cursusprijs inbegrepen. Kosten voor benodigde accessoires, garens, knopen, stoffen en patronen – tenzij anders vermeld – zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen en moeten door de deelnemer worden meegebracht of ter plaatse worden aangeschaft.
Wij behouden ons het recht voor om cursussen uit te stellen of te annuleren indien het in elk geval vermelde minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt.
Een extra contracttekst wordt niet opgeslagen. De respectieve inhoud van het contract vloeit voort uit de op onze website vermelde cursussen, de ontvangst van de reservering door ons of de correspondentie per e-mail ter bevestiging van de deelname aan een cursus of workshop.

Betalingsvoorwaarden


De klant betaalt de overeenkomstige vergoeding voor de door de naaischool overeenkomstig het contract geleverde dienst. Het bedrag van de vergoeding vloeit voort uit het betrokken contract.
De betaling dient onmiddellijk na de boeking te geschieden, binnen een week, ten laatste drie weken voor de eerste naaicursusdatum (bij kortetermijninschrijvingen is ook een kortere termijn mogelijk) via PayPal of overschrijving op de in de factuur vermelde rekening. Contante betaling op de eerste dag van de cursus is ook mogelijk na voorafgaande afspraak. Het volledige te betalen bedrag is verschuldigd uiterlijk op de dag van de eerste dienst die door de naaischool wordt verleend.
De cursusplaats kan aan iemand anders worden toegewezen als het cursusgeld niet op tijd is betaald. Dit sluit de verplichting tot betaling niet uit.

Annulering van geboekte cursussen


Met de boeking wordt het contract als bindend beschouwd. Annulering voor een naaicursus (tijdens de week) is kosteloos en zonder opgave van redenen mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna rekenen wij een annuleringskost aan van 50% van het cursusgeld. Bij annulering later dan 48 uur voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Annulering is alleen mogelijk per e-mail of WhatsApp!
Als een reeds bevestigde cursus om dringende redenen door ons wordt geannuleerd, worden de reeds betaalde bedragen omgezet in een tegoedbon die kan worden verrekend. De cursus kan dan binnen een jaar worden ingehaald!
In geval van no-show, moet het volledige cursusgeld betaald worden volgens het contract. Het bedrag dient te worden betaald door overschrijving op de op de factuur vermelde rekening binnen de daar vermelde termijn. Bovenstaande punten gelden ook in geval van ziekte en veranderingen in de persoonlijke of beroepsomstandigheden van de deelnemer. Vakanties binnen de lopende cursus moeten worden aangekondigd tijdens de eerste les van het blok van 4. Slechts één dag per cyclus van 4 weken (betalingscyclus) kan worden geclaimd als afwezigheid (pauze), deze afwezigheid zal worden toegevoegd aan het einde van de cursus en kan worden ingehaald.
Er kan echter voor een vervangende deelnemer worden gezorgd. In dat geval worden de annuleringskosten niet aangerekend.
Een weekendcursus naaien kan slechts tot 14 dagen op voorhand worden geannuleerd!
Zakelijke workshops kunnen alleen 21 dagen van tevoren worden geannuleerd. Individuele groepsleden kunnen niet annuleren. De groepsprijs geldt voor de hele groep.

Annulering


Er bestaat geen recht van opzegging voor overeenkomsten betreffende de verstrekking van andere diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor de verstrekking is gespecificeerd. Naaicursussen en -workshops vallen onder deze uitzondering, dus er is geen herroepingsrecht voor naaicursussen en -workshops. Abonnementscontracten worden uitsluitend ter plaatse in de studio gesloten. Een herroepingsrecht is hier uitgesloten.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, voor zover het niet gaat om letsel aan leven, lichaam of gezondheid, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot gevallen waarin Mevrouw Dumont, Naaischool Eurode opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Er zijn geen aparte verzekeringen voor mijn cursussen. Elke cursist is aansprakelijk voor zichzelf op weg naar en van de cursus en in de cursusruimten. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.
Mondelinge afspraken bestaan niet. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden om geldig te zijn. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling kan worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk komt bij hetgeen was bedoeld. De naaischool stelt iedere deelnemer aan de naaicursus gratis het volgende ter beschikking voor gebruik tijdens de naaicursus: Een naaimachine – Een strijktafel – Een snijtafel – Een paspop – Naaigerei – Wi-Fi. Aangezien deze artikelen/machines gedeeld worden, kunnen er wachttijden zijn. Schadeclaims in verband met wachttijden of het uitvallen van een apparaat kunnen niet tegen de naaischool worden ingediend.

Status 01.06.2022

%d Bloggern gefällt das:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close